കുഞ്ഞായി പിറന്ന ഞാൻ | Kunjayi|Ratheesh Madhav,Gowri Nandakumar|Gopi Kalabhavan|Shajan Kezhuvanthanamകുഞ്ഞായി പിറന്ന ഞാൻ ഇന്നോളം വളർന്നത് എന്റെ ദൈവത്തിൻ കൈകളിലാണേ ഇന്നോളം വളർത്തിയ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് …

Leave a Comment