ஆப்கானிஸ்தானில் இந்தியாவின் பங்கும், சீனா – பாகிஸ்தான் தந்திரமும் – Major Madhan Kumarஆப்கானிலிருந்து அமெரிக்கா விலகல் – இந்தியாவின் பங்கும், சீன – பாகிஸ்தானின் தந்திரமும் – Major Madhan Kumar | India | China | Pakistan | Afghanistan | United States

#MajorMadhanKumar #MajorMadanKumar #India #China #Pakistan #Afghanistan

2 thoughts on “ஆப்கானிஸ்தானில் இந்தியாவின் பங்கும், சீனா – பாகிஸ்தான் தந்திரமும் – Major Madhan Kumar”

Leave a Comment